[email protected]

0884093939

092/626276

Участие в проекта

Публикувано на: 11/10/2022, 7:04:59 PM часа
project30180001.pdf

Начално училище „Иван Вазов“ – Враца участва в Дейност 3, 4, 5 и 6. на Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

С чувствителност и професионализъм към успеха на всяко дете

Публикувано на: 10/10/2022 12:30 PM часа
за сайт.pdf

To Top ↑