[email protected]

0884093939

092/626276

НУ "Иван Вазов" - Враца


„Не се гаси туй, що не гасне“

1964

1964 е годината, в която стартират строително-монтажни дейности за изграждане на Основно училище “Петко Рачев Славейков”. Сградата е модерно за времето си съоръжение с 18 класни стаи, 1 музикален кабинет, учителска стая, медицински кабинет, 3 административни помещения, две работилници и училищна столова.

1979

През 1979 година училището е преобразувано в начално и приема името на Иван Вазов. Историята на училището бележи паметни години в своето развитие и утвърждаване като модел на обичта и задълбочено обоснованата образователна политика за синергия на традицията и иновацията, на споделените усилия между деца, ученици, родители, педагогически специалисти, помощен персонал и партниращо отговорни институции. Начално училище “Иван Вазов” е първото базово училище в град Враца и до днес тук са проведени стотици студентски практики.

1996

Най-важната година в историята на учебното заведение е учебната 1996/1997, когато по предложение на Петя Долапчиева – директор на ОДЗ”Славейче”, училището е включено в Програмата “Стъпка по стъпка”. Този проект изцяло променя философията и стратегията на НУ”Иван Вазов”, както и педагогическите и методическите възгледи в целия град.

1998

От учебната 1998/1999 в учебното заведение е въведен едносменен режим на обучение.

2000

През 2000 година училището е сертифицирано за Образователен модел по Програма “Стъпка по стъпка”.

2011

С ПМС 326/02.12.2011 г. Начално училище “Иван Вазов” – Враца е обявено за средищно.

2013

От учебната 2013/2014 в учебното заведение е открита паралелка за деца с умствена изостаналост и множество увреждания.

2021

В настоящата учебна година се възпитават и обучават 20 деца в една подготвителна за училище група и 316 ученика в 16 паралелки І – ІV клас. Целодневна организация е въведена за 237 ученика, организирана в 11 полуинтернатни групи. НУ”Иван Вазов” работи по Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. За нуждите на целодневната организация в училището са изградени 10 учебни стаи за самоподготовка, 6 учебни стаи за занимания по интереси, а дейностите по организиран отдих и спорт се провеждат на спортните площадки, във физкултурния салон и училищната столова /80 места/. Към училището са назначени 11 възпитатели по трудово правоотношение.

To Top ↑