[email protected]

0884093939

092/626276

GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Поверителност на личните данни

Физическите лица имат право
 • Да коригират грешки в личните си данни.
 • Да трансферират личните си данни
 • Да изискват информация кой обработва личните им данни
 • Да изтриват личните си данни.
Администратори на лични данни трябва
 • При необходимост да получат съгласие за събирането и обработката на лични данни
 • Да защитават личните данни чрез мерки за сигурност - криптиране, DLP решения, антивирусен софтуер
 • Да уведомят Надзорния орган в случай на пробив и кражба на лични данни
 • Да водят регистър при обработка на личните данни
Data protection officer (DPO)

Длъжностно лице по защита на данни са задължени да имат:

 • Публичен орган или орган на местно самоуправление
 • Администратори, които извършват системно и мащабно наблюдение на субектите на данните
 • Да изискват информация кой обработва личните им данни
 • Администратори, които извършват мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни

Нашето длъжностно лице за защита на лични данни

To Top ↑