[email protected]

092/626243

092/626276

p logo.jpg

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Начално училище „Иван Вазов“ – Враца е включено в изпълнението на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Средствата, с които се обезпечава проектът са част от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. С тях се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (средства по линия на REACT-EU). Процедурата за безвъзмездна финансова помощ e със 100% финансиране от Европейския социален фонд и е насочена към недопускане прекъсването на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, осигуряване на условия за ефективност на образованието, противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. В училището е стартирала Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“. Получени са 34 бр. лаптопи за ученици и универсален шхаф за тяхното съхранение и зареждане. Очаква се централизирана доставка на технически устройства и за учителите. В началото на м.септември ще стартират и останалите дейности по проекта.

To Top ↑