[email protected]

0884093939

092/626276

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС

Описание: На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството.

Размерът на еднократната помощ се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и на настойника/попечителя, който отглежда детето.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, подлежи на възстановяване при следните обстоятелатва:

 1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Правно основание:

 • Закон за семейни помощи за деца - чл. 10а

Начин на заявяване:

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 3. по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 3. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;
 4. Лична карта (за справка).
To Top ↑